Tilbage til W

E.C. Werlauff

E.C. Werlauff blev gift med Kamma Rahbeks niece Wilhelmine Heger, der var datter af Stephan og Eline Heger.
Werlauff fulgte K.L. Rahbeks forelæsninger over danske digterværker i sine studenterår, og han blev senere introduceret for Rahbek af halvbroren Mathias Rahbek. Rahbek begyndte at undervise sin halvbror og Werlauff i fransk omkring 1797/-98. Da Werlauff var blevet kandidat fra Københavns Universitet blev han meldt ind i Drejers Klub, hvor også Rahbek var medlem.

Werlauff besøgte Kamma og Knud Lyne Rahbek på Bakkehuset for første gang i juni 1808, og i årene herefter var han knyttet til Bakkehusets personkreds. På det tidspunkt arbejdede han dels som sekretær ved Det Kongelige Bibliotek, dels som adjunkt i nordisk historie ved Københavns Universitet. Fra 1812 blev han tildelt et professorat ved universitetet.

Under Københavns Bombardement i 1807 boede Werlauff i flere dage på Det Kgl. Bibliotek, hvor han sammen med kollegaerne Chr. Molbech, M.N. Widerøe, Jens Jørgensen og S.B. Hersleb forsøgte at beskytte de mest kostbare manuskripter.

Werlauff brevvekslede med Kamma Rahbek i en årrække fra 1808 til omkring 1818, men vedblev med at besøge Rahbeks indtil august 1828, et halvt år før Kamma Rahbek døde. Han deltog sjældent i byens selskabsliv og var i perioder også en sjælden gæst på Bakkehuset. I Bakkehussproget indførte man begrebet “et Werlauffsk besøg”, som betød meget sjældne besøg.
I sine erindringer har Werlauff beskrevet besøgene i Bakkehuset: “Mine Besøg skeedte altid om Aftenen; jeg drak Thee der, spiiste til Aften og nød den aandrige, elskværdige Kones og hendes høist interessante Mands underholdende Selskab. Hans troe Hukommelse opbevarede en Mængde af Træk og Anecdoter til vor indre, især literære Historie i de sidste 50 Aar, som det morede ham at meddele sine Giester.”

Werlauff fik udgivet flere artikler i K.L. Rahbeks tidsskrifter, heriblandt “Om Irlændernes Forsøg at finde Dokumenter til deres Historie i Danmark” og “Om Rigsarchivet paa Kallundbog Slot” i Ny Minerva (okt., 1807) og “Et Aktstykke til den danske Skuepladses Historie under Christian den Siette” og “Christian den Førstes Begravelse” i Tritogenia (1828 og 1829).

Werlauff omgikkes fra ungdommen Adam Oehlenschläger, som han i 1815 kom i svogerskab med. Oehlenschläger læste flere af sine ungdomsværker op for Werlauff: Vaulundurs Saga, Jesu Christi gientagne Liv i den aarlige Natur, Langelandsreisen og Aladdin, men trods gensidig venlighed og familieskab, opstod der aldrig et nært forhold imellem dem.

Referencer

Dansk Biografisk Leksikon, bind 15, København, 1984
Kornerup, Bjørn: “Brevveksling mellem Camma Rahbek og E.C. Werlauff 1808-1818”, i: Frederiksberg gennem Tiderne, bind 4, 1952, 5-60
Werlauff, E.C.: Erindringer af mit Liv, 1910, 22,

Sidst opdateret 16.10.2013

_mg_9833_mg_9833_mg_9833_mg_9833

E.C. Werlauff

Erich Christian Werlauff 1781-1871 Dansk bibliotekar, historiker
Omtalt i1 brev